Unos riječi

Značenje polja:
   tuđica -> hrvatska riječ [komentar]
   u polje traži u tekstu upisuju se riječi koje korisnik ne vidi, ali koje se traže u tekstu. Riječi se odvajaju zarezom. U ovo polje moguće je unijeti i korijen riječi i na kraju staviti znak '*'.
   Kod takvih riječi u tekstu se traže sve riječi koje počinju sa nizom koji se nalazi do '*'. (vidi primjer)

Polja 'tuđica' i 'hrvatska riječ' su obavezna. Ukoliko je polje 'traži u tekstu' prazno ono se popunjava sa riječi koja se nalazi u polju 'tuđica'.

Primjer:
   baza -> osnova [komentar za riječ baza]
   traži u tekstu: baza, bazi, bazu, baze

Primjer za 'baz*' u polju 'traži u tekstu':
   u tekstu se traže riječi koje počinju sa 'baz'. Evo nekih: baza, baze, bazom, bazbazababababa, ..
Regularni izrazi

Kod unosa 'traži u tekstu' možete koristiti regularne izraze. Možete koristiti sljedeće uzorke:
   * - označava zamjenu za 0 ili više slova
   ? - označava zamjenu za točno jedno slovo
   [au] - unutar uglatih zagrada unosite moguća slova koje se mogu pojaviti na nekom mjestu u riječi, odnosti se samo na jedno slovo
   [au]? - isto značenje kao i prethodno
   [au]?* - neograničeno ponavljanje slova u zagradi bez obzira na redosljed
   (kilo|mega) - unutar oblih zagrada unosite moguće nizove koje se mogu pojaviti na nekom mjestu u riječi

Primjeri:
   bajt* - odgovara: bajtni, bajtni, bajtnom, bajttestnekiniz, ..
   bajt? - odgovara: bajto, bajta, bajtk, bajtt, ..
   bajt[au] - odgovara: bajta, bajtu
   bajt[au]? - odgovara: bajta, bajtu
   bajt[au]* - odgovara: bajtauauaau, bajtu, bajtuuu, bajtuauuaa, ..
   (kilo|mega)bajt - odgovara: bajt, kilobajt, megabajt
   (kilo|mega)bajt* - odgovara: bajt, bajtni, megabajta, kilobajtnoniz, ..

Predloži riječ

Tuđica
Hrvatska riječ
Komentar:
Traži u tekstu:
Vaše ime: